Chinese 305 Advanced Chinese
University of Illinois at Urbana-Champaign
Chilin Shih


飛魚 fei1 yu2 Flying Fish

蘇打綠 飛魚 Youtube Video

作詞:青峰 作曲:青峰 編曲:蘇打綠 演唱: 蘇打綠
zuo4 ci2: qing1 feng1 zuo4 qu3: qing1 feng1 bian1 qu3: su1 da3 lü 4 yan3 chang4: su1 da3 lü 4
Lyrics: Qing Feng Music: Qing Feng Music Editing: Sodagreen Singer: Sodagreen

Lyrics

Chinese Pinyin
Gloss
Translation
老船說 這海上我都看過 lao3 chuan2 shuo1 zhe4 hai3 shang4 wo3 dou1 kan4 guo4
old boad say this sea on I all see have-been
The old boat says, I have seen all the sea.
老船說 這海浪我都觸摸過 lao3 chuan2 shuo1 zhe4 hai3 lang4 wo3 dou1 chu4mo1 guo4
old boad say this sea wave I all touch have-been
The old boat says, I have touched all the waves.
老船說 這海我都聆聽過 lao3 chuan2 shuo1 zhe4 hai3 wo3 dou1 ling2ting1 guo4
old boad say this sea I all hear have-been
The old boat says, I have heard all the sea.
生活我已全然看透 沒有什麼想要做 sheng1huo2 wo3 yi3 quan2ran2 kan4 tou4 mei2you3 shen2me xiang3 yao4 zuo4
life I already completely see through have-not what think want do
I have seen through life. There is nothing I want to do.
汪洋說 雲你沒有摘過 wang1yang2 shuo1 yun2 ni3 mei2you3 zhai1 guo4
ocean say cloud you have-not pick have-been
The ocean says, you have not picked the cloud.
汪洋說 深水你沒有泅潛過 wang1yang2 shuo1 shen1 shui3 ni3 mei2you3 qiu2 qian2 guo4
ocean say deep water you have-not swim dive have-been
The ocean says, you have not dived into the deep sea.
汪洋說 對岸村莊你沒去過 wang1yang2 shuo1 dui4 an4 cui1zhuang1 ni3 mei2 qu4 guo4
ocean say opposite shore village you have-not go have-been
The ocean says, you have not been to the village on the opposite shore.
眼淚還沒有流透 笑得整夜不熄燈火 yan3lei4 hai2 mei2you3 liu2 tou4 xiao4 de2 zheng3 ye4 bu4 xi2 deng1 huo3
tear still not-yet flow through laugh to whole night not extinguish lamp fire Your tears are not dried yet.
You haven't laughed the whole night under the undimmed lamp light.
看天國 看快活 看眼角耳際開出花朵 kan4 tian1 guo2 kan4 kuai4huo2 kan4 yan3 jiao3 er3 ji4 kai1 chu1 hua1duo3
look sky country look happy look eye corner ear edge bloom out flower
Look at heaven. Look at joy. Look at the flower blooming at the corner of your eye, at the edge of your ear.
看遨遊 看沉沒 kan4 ao2you2 kan4 chen2mo4
look travel look sinking
Look at travel. Look at sinking.
看飛過天堂人間生的耳膜 kan4 fei1 guo4 tian1tang2 ren2jian1 sheng2 de er3mo2
look fly across heaven human world born 's ear-drum
Look at the the ear drums that fly through heaven and earth.
儘管痛苦麻痹還是那麼多 jin4guan3 tong4ku3 ma2bi4 hai2shi4 na4me duo1
even painful paralyze still that much
Even though it is painful, there are still that much of numbness.
天空就算不藍或許還有彩虹 tian1kong1 jiu4 suan4 bu4 lan2 huo4xu3 hai2 you3 cai3hong2
sky just count-as not blue maybe still have rainbow
Even if the sky is not blue, maybe there are still rainbows.
是誰說 不能夠要求收穫 shi4 shei2 shuo1 bu4 neng2gou4 yao1qiu2 shou1huo4
be who say not able request harvest
Who says that one can't demand harvest?
是誰說 呻吟是一種罪過 shi4 shei2 shuo1 shen1yin2 shi4 yi4 zhong3 zui4guo4
be who say moan is one kind crime
Who says that moaning is a crime?
是誰說 天性不可以推托 shi4 shei2 shuo1 tian1xing4 bu4 ke3yi3 tui1tuo1
be who say nature not may dodge responsibility
Who says that nature cannot dodge responsibility?
開花不結果又有什麼? kai1 hua1 bu4 jie2 guo3 you4 you3 shen2me?
bloom flower not form fruit again have what
So what if flowers don't lead to fruition?
是魚就一定要游泳? be fish then certainly want swim
shi4 yu2 jiu4 yi2ding4 yao4 you2yong3
Does a fish have to swim?
是誰說 生活生來就要活 shi4 shei2 shuo1 sheng1huo2 sheng1 lai2 jiu4 yao4 huo2
be who say life born come then want live
Who says that you are born to live the life?
是誰說 難過還一定要過 shi4 shei2 shuo1 nan2guo2 hai2 yi2ding4 yao4 guo4
be who say feeling-bad still must want live
Who says that you have the suffer the sufferings?
是誰說 歌曲必須寫前奏 shi4 shei2 shuo1 ge1qu3 bi4xu1 xie3 qian2zou4
be who say song must write prelude
Who says that songs must have a prelude?
衝破極限想尋找什麼? chong1 puo4 ji2xian4 xiang3 xun2zhao3 shen2me
rush break limit want look for what
What are you looking for by breaking through the limit?
一定找的到沒有過 yi1ding4 zhao3 de2 dao4 mei2you3 guo4
must find achieve have-not been
You must be able the find the unfound.
看天國 看快活 看眼角耳際開出花朵 kan4 tian1 guo2 kan4 kuai4huo2 kan4 yan3 jiao3 er3 ji4 kai1 chu1 hua1duo3
look sky country look happy look eye corner ear edge bloom out flower
Look at heaven Look at joy Look at the flower blooming at the corner of your eye, at the edge of your ear.
看遨遊 看沉沒 kan4 ao2you2 kan4 chen2mo4
look travel look sinking
Look at travel. Look at sinking.
看飛過天堂人間生的耳膜 kan4 fei1 guo4 tian1tang2 ren2jian1 sheng2 de er3mo2
look fly across heaven human world born 's ear-drum
Look at the the ear drums that fly through heaven and earth.
儘管痛苦麻痹還是那麼多 jin4guan3 tong4ku3 ma2bi4 hai2shi4 na4me duo1
even painful paralyze still that much
Even though it is painful, there are still that much of numbness.
天空就算不藍或許還有彩虹 tian1kong1 jiu4 suan4 bu4 lan2 huo4xu3 hai2 you3 cai3hong2
sky just count-as not blue maybe still have rainbow
Even if the sky is not blue, maybe there are still rainbows.
找線索 找窗口 zhao3 xian4suo4 zhao3 chuang1kou3
look-for clue look-for window
Looking for the clue. Looking for the window.
鑽出海平面烏雲的舌頭要解脫 zuan1 chu1 hai3 ping2mian4 wu1 yun2 de she2tou2 yao4 jie3tuo1
tunnel out sea level black cloud 's tongue want break-free
Tunnel out of the sea level. The tongue of the black clouds want to break free.
不要躲 會看到更多感受 bu2yao4 duo3 hui4 kan4dao4 geng4 duo1 gan3shou4
don't hide will see even more feelings
Don't hind. You'll see more feelings.
不要捉 會把自己逼到角落 bu2yao4 zhuo1. hui4 ba3 zi4ji3 bi1 dao4 jiao3luo4
don't catch will take self force to corner
Don't catch. You'll force yourself into a corner.
看天國 看快活 看眼角耳際開出花朵 kan4 tian1 guo2 kan4 kuai4huo2 kan4 yan3 jiao3 er3 ji4 kai1 chu1 hua1duo3
look sky country look happy look eye corner ear edge bloom out flower
Look at heaven. Look at joy. Look at the flower blooming at the corner of your eye, at the edge of your ear.
看遨遊 看沉沒 kan4 ao2you2 kan4 chen2mo4
look travel look sinking
Look at travel. Look at sinking.
看飛過天堂人間生的耳膜 kan4 fei1 guo4 tian1tang2 ren2jian1 sheng2 de er3mo2
look fly across heaven human world born 's ear-drum
Look at the the ear drums that fly through heaven and earth.
看天國 看快活 看眼角耳際開出花朵 kan4 tian1 guo2 kan4 kuai4huo2 kan4 yan3 jiao3 er3 ji4 kai1 chu1 hua1duo3
look sky country look happy look eye corner ear edge bloom out flower
Look at heaven. Look at joy. Look at the flower blooming at the corner of your eye, at the edge of your ear.
看遨遊 看沉沒 kan4 ao2you2 kan4 chen2mo4
look travel look sinking
Look at travel. Look at sinking.
看飛過天堂人間生的耳膜 kan4 fei1 guo4 tian1tang2 ren2jian1 sheng2 de er3mo2
look fly across heaven human world born 's ear-drum
Look at the the ear drums that fly through heaven and earth.
儘管痛苦麻痹還是那麼多 jin4guan3 tong4ku3 ma2bi4 hai2shi4 na4me duo1
even painful paralyze still that much
Even though it is painful, there are still that much of numbness.
天空就算不藍或許還有彩虹 tian1kong1 jiu4 suan4 bu4 lan2 huo4xu3 hai2 you3 cai3hong2
sky just count-as not blue maybe still have rainbow
Even if the sky is not blue, maybe there are still rainbows
找線索 找窗口 zhao3 xian4suo4 zhao3 chuang1kou3
look-for clue look-for window
Looking for the clue. Looking for the window.
鑽出海平面烏雲的舌頭要解脫 zuan1 chu1 hai3 ping2mian4 wu1 yun2 de she2tou2 yao4 jie3tuo1
tunnel out sea level black cloud 's tongue want break-free
Tunnel out of the sea level. The tongue of the black clouds want to break free.
不管飛行還是蹉跎 都仍是自己的生活 bu4 guan3 fei1xing2 hai2shi4 cuo1tuo2 dou1 reng2 shi4 zi4ji3 de sheng1huo2
no care flying or procrasinate all still is self 's life
No matter whether you are flying or procrasinating, it is still your own life.
煩惱不會憑空 不如捕捉笑聲塗上耳朵 fan2nao3 bu2 hui4 ping2kong1 bu4ru2 bu3zhuo1 xiao4sheng1 tu2 shang4 er3duo1
worry not will come-from-nothing might-as-well catch laughter paint on ear
Worries don't come from nowhere. Better to capture laughter to paint it on your ear.
換一個輪廓 快樂比較多 放自己好過 huan4 yi2ge lun2kuo4 kuai4le4 bi3jiao4 duo1 fang4 zi4ji3 hao3 guo4
change one profile happy comparatively more let self good live
Change a profile. For more happiness. Let yourself live better.