Chinese Lyrics
Chinese 305 Advanced Chinese
University of Illinois at Urbana-Champaign

Chilin Shih, Lisa Sproat

Youtube Video
歡顏 Smile
演唱: 齊豫
作詞: 沈呂白
作曲: 李泰祥

la1 la1 la1 la1 la1 la1 la1 la1 la1 La la la la la la la la la
la1 la1 la1 la1 la1 la1 la1 la1 la1 La la la la la la la la la
la1 la1 la1 la1 la1 la1 la1 la1 la1 La la la la la la la la la
la1 la1 la1 La la la
.
piao1luo4zhe dan4dan4 chou2 A light shade of sorrow is drifting and falling
yi1 si1si1de hui2yi4 Every thread is my memory
ru2 meng4 ru2 huan4 ru2 zhen1 Like a dream, like a fantasy, yet it seems real 
xian2 qing1 bo1 sheng1 di1 yin2 Gently plucking the strings, chanting with soft voice
na4 shi4 ge1 That's my song
la1 la1 la1 La la la 
.
zhi3yao4 ni3 qing1qing1 yi1 xiao4 All it takes is a smile from you
wo3de xin1 jiu4 mi2 zui4 Then my heart is intoxicated
zhi3you3 ni3de huan1 yan2 xiao4 yu3 Only your smile and laughter
ban4 wo3 zai4 man4man4 chang2 tu2 you3 suo3 yi1 Accompanying me and supporting me through the long journey
.
chun1 yu3 qiu1 shuang1 sui4yue4 wu2qing2 Rain in the Spring, frost in the autumn. Time passes with no concern 
hai3 ku1 shi2 lan4 xing2 wu2 hen2 Till seas dry up, rocks decay and all shapes leave no trace
zhi3you3 ni3de huan1 yan2 xiao4 yu3 Only your smile and laughter
ban4 wo3 zai4 man4man4 chang2 tu2 you3 suo3 yi1 Accompanying me and supporting me through the long journey
.
piao1luo4zhe leng3leng3 qing2 Frozen passion is drifting and falling
wan4 lu3lu3de huai2nian4 Ten thousand threads of memory
ru2 meng4 ru2 huan4 ru2 zhen1 Like a dream, like a fantasy, yet it seems real
xian2 qing1 bo1 sheng1 di1 yin2 Gently plucking the strings, chanting with soft voice
na4 shi4 ge1 That's my song
la1 la1 la1 La la la
.
la1 la1 la1 la1 la1 la1 La la la la la la
la1 la1 la1 la1 la1 la1 La la la la la la
la1 la1 la1 la1 la1 La la la la la