Chinese Nursery Rhyme
University of Illinois, Urbana-Champaign

Chilin Shih     石基琳
Cartoon Illustration: Lisa Sproat     卡通繪圖: 史立璿


    shu3 qing1 wa1     Counting Frogs


yi1 zhi1 qing1 wa1 yi1 zhang1 zui3 One frog, one mouth
        liang3 zhi1 yan3 jing1 si4 tiao2 tui3         Two eyes, four legs
        pu1 tong1 pu1 tong1 tiao4 xia4 shui3         Plop, plop, it jumped into the water
        he2 er2 mei2 zi3 xi1 shui3 shang4 piao1         Lotus and plum, floated on the water
        he2 er2 mei2 zi3 xi1 shui3 shang4 piao1         Lotus and plum, floated on the water


        liang3 zhi1 qing1 wa1 liang3 zhang1 zui3         Two frogs, two mouths
        si4 zhi1 yan3 jing1 ba1 tiao2 tui3         Four eyes, eight legs
        pu1 tong1 pu1 tong1 tiao4 xia4 shui3         Splash, splash, they jumped into the water
        he2 er2 mei2 zi3 xi1 shui3 shang4 piao1 Lotus and plum, floated on the water
        he2 er2 mei2 zi3 xi1 shui3 shang4 piao1 Lotus and plum, floated on the water