Chinese 305 Advanced Chinese
University of Illinois at Urbana-Champaign

Chilin Shih, Huang-Lan Su

桃花朵朵开
Blooming Peach Blossom

演唱: 阿牛
作词: 阿牛,友弟
作曲: 阿牛
Youtube video


我在这儿 等着你回来wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等着你回来 看那桃花开deng3zhe ni3 hui2 lai2 kan4 na4 tao2 hua1 kai1 Waiting for you to come back and see the peach blossoms blooming.
我在这儿 等着你回来wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等着你回来 把那花儿采deng3zhe ni3 hui2 lai2 ba3 na4 hua1er cai3 Waiting for you to come back and pick the flowers.
.
暖暖的春风迎面吹 桃花朵朵开nuan3nuan3de chun1 feng1 ying2mian4 chui1 tao2 hua1 duo3duo3kai1 The warm spring breeze is brushing my face. Each one of the peach flowers is blooming
枝头鸟儿成双对 情人心花儿开zhi1tou niao3er cheng2 shuang1dui4 qing2ren2 xin1 hua1er kai1 The birds in the branches are in pairs. Love blooms in lover's heart.
啊哟啊哟 你比花还美妙 叫我忘不了a1you a1you ni3 bi3 hua1 hai2 mei3miao4 jiao4 wo3 wang4 bu4liao3 Aiyao! Aiyao! You are even more beautiful than flowers. I can't forget your beauty.
啊哟啊哟 秋又去春又来 记得我的爱a1you a1you qiu1 qu4 chun1 you4 lai2 ji4de2 wo3de ai4 Aiyao! Aiyao! Fall is gone. Spring comes again. Remember my love.
.
我在这儿 等着你回来wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等着你回来 看那桃花开deng3zhe ni3 hui2 lai2 kan4 na4 tao2 hua1 kai1 Waiting for you to come back and see the peach blossoms blooming.
我在这儿 等着你回来wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等着你回来 把那花儿采deng3zhe ni3 hui2 lai2 ba3 na4 hua1er cai3 Waiting for you to come back and pick the flowers.
.
我在这儿 等着你回来wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等着你回来 给你把花戴deng3zhe ni3 hui2 lai2 gei3 ni3 ba3 hua1 dai4 Waiting for you to wear the flowers on you.
我在这儿 等着你回来wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
尝尝家乡菜 团圆乐开怀chang2chang2 jia1 xiang1 cai4 tuan2yuan2 le4 kai1huai2 Waiting for you to have hometown cooking, to be happily together with you.
.
暖暖的春风迎面吹 桃花朵朵开nuan3nuan3de chun1 feng1 ying2mian4 chui1 tao2 hua1 duo3duo3kai1 The warm spring breeze is brushing my face. Each one of peach flowers is blooming.
枝头鸟儿成双对 情人心花儿开zhi1tou niao3er cheng2 shuang1dui4 qing2ren2 xin1 hua1er kai1 The birds in the branches are in pairs. Love blooms in lover's heart.
啊哟啊哟 你比花还美妙 叫我忘不了a1you a1you ni3 bi3 hua1 hai2 mei3miao4 jiao4 wo3 wang4 bu4liao3 Aiyao! aiyao! You are even more beautiful than flowers. I can't forget your beauty.
啊哟啊哟 秋又去春又来 别把我忘怀a1you a1you qiu1 qu4 chun1 you4 lai2 bie2 ba3 wo3 wang4huai2 Aiyao! Aiyao! Fall is gone. Spring comes again. Don't forget me!
.
我在这儿 等着你回来wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等着你回来 看那桃花开deng3zhe ni3 hui2 lai2 kan4 na4 tao2 hua1 kai1 Waiting for you to come back and see the peach blossoms blooming.
我在这儿 等着你回来wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等着你回来 把那花儿采deng3zhe ni3 hui2 lai2 ba3 na4 hua1er cai3 Waiting for you to come back and pick the flowers.
.
我在这儿 等着你回来wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等着你回来 给你把花戴deng3zhe ni3 hui2 lai2 gei3 ni3 ba3 hua1 dai4 Waiting for you to wear the flowers on you.
我在这儿 等着你回来wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
尝尝家乡菜 团圆乐开怀chang2chang2 jia1 xiang1 cai4 tuan2yuan2 le4 kai1huai2 Waiting for you to have hometown cooking, to be happily together with you.
.
我在这儿 等着你回来wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等着你回来 看那桃花开deng3zhe ni3 hui2 lai2 kan4 na4 tao2 hua1 kai1 Waiting for you to come back and see the peach blossoms blooming.
我在这儿 等着你回来wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等着你回来 把那花儿采deng3zhe ni3 hui2 lai2 ba3 na4 hua1er cai3 Waiting for you to come back and pick the flowers.
.
我在这儿 等着你回来wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等着你回来 给你把花戴deng3zhe ni3 hui2 lai2 gei3 ni3 ba3 hua1 dai4 Waiting for you to wear the flowers on you.
我在这儿 等着你回来wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
尝尝家乡菜 团圆乐开怀chang2chang2 jia1 xiang1 cai4 tuan2yuan2 le4 kai1huai2 Waiting for you to have hometown cooking, to be happily together with you.
.
我在这儿 等着你回来wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等着你回来 给你把花戴deng3zhe ni3 hui2 lai2 gei3 ni3 ba3 hua1 dai4 Waiting for you to wear the flowers on you.
我在这儿 等着你回来wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
尝尝家乡菜 团圆乐开怀chang2chang2 jia1 xiang1 cai4 tuan2yuan2 le4 kai1huai2 Waiting for you to have hometown cooking, to be happily together with you.
.
我在这儿 等着你回来wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等着你回来 看那桃花开deng3zhe ni3 hui2 lai2 kan4 na4 tao2 hua1 kai1 Waiting for you to come back and see the peach blossoms blooming.
我在这儿 等着你回来wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
尝尝家乡菜 团圆乐开怀chang2chang2 jia1 xiang1 cai4 tuan2yuan2 le4 kai1huai2 Waiting for you to have hometown cooking, to be happily together with you.