Chinese 305 Advanced Chinese
University of Illinois at Urbana-Champaign
Chilin Shih


听海 ting1 hai3 listen sea Listen to the Sea
张惠妹 听海 Youtube video
演唱: 张惠妹 作词: 林秋雄 作曲: 涂惠源 编曲: 涂惠源
yan3chang4 zhang1 hui4 mei4 zuo4 ci2 lin2 qiu1 xiong2 zuo4 qu3 tu2 hui4 huan2 bian1 qu3 tu2 hui4 huan2
perform Zhang1 Hui4mei4 write lyric Lin Qiuxiong write music Tu Huiyuan edit music Tu Huiyuan
Singer: Amei Lyric: Lin Qiuxiong Composer: Tu Huiyuan Music editing: Tu Huiyuan

Lyrics

Chinese Pinyin Gloss Translation
写信告诉我今天 海是什么颜色 xie3xin4 gao4su4 wo3 jin1tian1 hai3 shi4 she3me yan2se4 write-letter tell me today sea is what color Write to me and tell me, today, what is the color of the sea?
夜夜陪著你的海 心情又如何 ye4ye4 pei2zhe ni3 de hai3 xin1qing2 you4 ru2he2 night-by-night accompanying you 's sea mood yet how The sea that accompanying you every night. What is its mood?
灰色是不想说 蓝色是忧郁 hui1se4 shi4 bu4 xiang3 shuo1 lan2se4 shi4 you1yu4 grey is not want talk blue is depressed Grey is not wanting to talk. Blue is depressed.
而漂泊的你 狂浪的心 停在哪里 er2 piao1bo2 de ni3 kuang2lang4 de xin1 ting2 zai4 na3li3 and wandering 's you wild 's heart stop at where But the wandering you, wild heart, where are you stopping over?
写信告诉我今夜 你想要梦什么 xie3 xin4 gao4su4 wo3 jin1ye4 ni3 xiang3 yao4 meng4 she3me write letter tell me tonight you think want dream what Write to me and tell me, tonight, what are you going to dream about?
梦里外的我是否 都让你无从选择 meng4 li3 wai4 de wo3 shi4fou3 dou1 rang4 ni3 wu2 cong2 xuan3ze2 dream in out 's me yes-or-no all let you nowhere from choose You can't choose me either in your dream or out of your dream?
我揪著一颗心 整夜都闭不了眼睛 wo3 jiu1zhe yi1ke1 xin1 zheng3 ye4 dou1 bi4 bu4 liao3 yan3jing1 I twisting one heart whole night all close not be-able eye I twist my heart, and can't close my eyes for the whole night.
为何你明明动了情 却又不靠近 wei4 he2 ni3 ming2ming2 dong4le qing2 que4 you4 bu2 kao4jin4 for what you clearly have moved emotion yet still not lean-close Why is it? You are obviously moved. How come you won't come close?
听 海哭的声音 ting1 hai3 ku1 de sheng1yin1 listen sea cry 's sound Listen to the sound of the sea crying.
叹惜著谁又被伤了心 却还不清醒 tan4xi2zhe shei2 you4 bei4 shang1le xin1 que4 hai2 bu4 qing1xing3 sighing-pitying who again was wounded heart yet still not waken Pitying the one whose heart was wounded, but was still not waking up.
一定不是我 至少我很冷静 yi2ding4 bu2 shi4 wo3 zhi4shao3 wo3 hen3 leng3jing4 certainly not be me at least I very calm It couldn't be me. At least I am very calm.
可是泪水 就连泪水也都不相信 ke3shi4 lei4shui3 jiu4 lian2 lei4shui3 ye3 dou1 bu4 xiang1xin4 but tear then even tear also all not believe But the tears, even the tears, won't believe.
听 海哭的声音 ting1 hai3 ku1 de sheng1yin1 listen sea cry 's sound Listen to the sound of the sea crying.
这片海未免也太多情 悲泣到天明 zhe4 pian4 hai3 wei4mian3 ye3 tai4 duo1qing2 bei1 qi4 dao4 tian1ming2 this stretch sea also too emotional sadly sob till dawn This span of sea is too emotional, sobbing till dawn.
写封信给我 就当最后约定 xie3 feng1 xin4 gei3 wo3 jiu4 dang1 zui4hou4 yue1ding4 write seal letter give me just take-as last agreement Write a letter to me, take it as our last commitment.
说你在离开我的时候 是怎样的心情 shuo1 ni3 zai4 li2kai1 wo3 de shi2hou4 shi4 zen3 yang4 de xin1qing2 tell you at leave me 's time be what kind 's mood Describing how you felt when you left me.
写信告诉我今夜 你想要梦什么 xie3 xin4 gao4su4 wo3 jin1ye4 ni3 xiang3 yao4 meng4 she3me write letter tell me tonight you think want dream what Write to me and tell me, tonight, what are you going to dream about?
梦里外的我是否 都让你无从选择 meng4 li3 wai4 de wo3 shi4fou3 dou1 rang4 ni3 wu2 cong2 xuan3ze2 dream in out 's me yes-or-no all let you nowhere from choose You can't choose me either in your dream or out of your dream?
我揪著一颗心 整夜都闭不了眼睛 wo3 jiu1zhe yi1ke1 xin1 zheng3 ye4 dou1 bi4 bu4 liao3 yan3jing1 I twisting one heart whole night all close not be-able eye I twist my heart, and can't close my eyes for the whole night.
为何你明明动了情 却又不靠近 wei4he2 ni3 ming2ming2 dong4le qing2 que4 you4 bu2 kao4jin4 why you clearly have moved emotion yet still not lean-close Why is it? You are obviously moved. How come you won't come close?
听 海哭的声音 ting1 hai3 ku1 de sheng1yin1 listen sea cry 's sound Listen to the sound of the sea crying.
叹惜著谁又被伤了心 却还不清醒 tan4xi2zhe shei2 you4 bei4 shang1le xin1 que4 hai2 bu4 qing1xing3 sighing-pitying who again was wounded heart yet still not awake Pitying the one whose heart was wounded, but was still not waking up.
一定不是我 至少我很冷静 yi2ding4 bu2 shi4 wo3 zhi4shao3 wo3 hen3 leng3jing4 certainly not be me at least I very calm It couldn't be me. At least I am very calm.
可是泪水 就连泪水也都不相信 ke3shi4 lei4shui3 jiu4 lian2 lei4shui3 ye3 dou1 bu4 xiang1xin4 but tear then even tear also all not believe But the tears, even the tears, won't believe.
听 海哭的声音 ting1 hai3 ku1 de sheng1yin1 listen sea cry 's sound Listen to the sound of the sea crying.
这片海未免也太多情 悲泣到天明 zhe4 pian4 hai3 wei4mian3 ye3 tai4 duo1qing2 bei1 qi4 dao4 tian1ming2 this stretch sea also too emotional sadly sob till dawn This span of sea is too emotional, sobbing till dawn.
写封信给我 就当最后约定 xie3 feng1 xin4 gei3 wo3 jiu4 dang1 zui4hou4 yue1ding4 write seal letter give me just take-as last agreement Write a letter to me, take it as our last commitment.
说你在离开我的时候 是怎样的心情 shuo1 ni3 zai4 li2kai1 wo3 de shi2hou4 shi4 zen3 yang4 de xin1qing2 tell you at leave me 's time be what kind 's mood Describing how you felt when you left me.