Chinese Lyrics
Chinese 305 Advanced Chinese
University of Illinois at Urbana-Champaign

Chilin Shih

Youtube Video
听 妈 妈 的 话 Listen to Mother
演 唱: 周 杰 伦
作 曲: 周 杰 伦
填 词: 周 杰 伦
导 演: 周 杰 伦

xiao3 peng2you3 Hey Kid
ni3 shi4fou3 you3 hen3duo1 wen4hao4 You've got a bunch of questions?
wei4 shen2mo4 Why
bie2ren2 zai4 na4 kan4 man4hua4 Everybody else's reading comics
wo3 que4 zai4 xue2 hua4 hua4 But I have to take painting lessons
dui4zhe gang1qin2 shuo1hua4 Talking to the piano
bie2ren2 zai4 wan2 you2xi4 While others are playing games
A B C wo3 que4 kao4 zai4 qiang2bi4 bei4 wo3de ei1 bi1 xi1 And I am leaning by the wall memorizing my A B C
wo3 shuo1 wo3 yao4 yi1 tai2 da4da4de fei1ji1 I said I want a big, huge airplane
wo3 que4 de2dao4 yi1 tai2 jiu4jiu4 lu4yin1ji1 Yet all I got was an old, used recorder
wei4 she2mo yao4 ting1 ma1ma1 de hua4 Why you should listen to mother
zhang3 da4 hou4 ni3 jiu4 hui4 kai1shi3 dong3le zhe4 duan4 hua4 You'll understand after you grow up
heng1 Hum
.
zhang3 da4 hou4 wo3 kai1shi3 ming2bai2 I would begin to understand after I grew up  
wei4 shen2mo wo3 pao3de2 bi3 bie2ren2 kuai4 Why I run faster than others  
fei1de2 bi3 bie2ren2 gao1 Fly higher than others
jiang1lai2 da4jia1 kan4de dou1 shi4 wo3 hua4 de man4hua4 In the future everyone is reading the comics that I draw
da4jia1 chang4de dou1 shi4 wo3 xie3 de ge1 Everyone is singing the songs that I write
ma1ma1 de xin1ku3 bu2 rang4 ni4 kan4jian4 Mother won't let you see her hardship  
wen1nuan3 de shi2pu3 zai4 ta1 xin1 li3mian4 She kept the comforting recipes in her heart
you3 kong4 jiu4 duo1duo1 wo4wo4 ta1de shou3 If you have time then hold her hand more often
ba3 shou3 qian1zhe yi1qi3 meng4 you2 Holding her hand and imagining traveling together
.
ting1 ma1ma1 de hua4 Listen to Mother
bie2 rang4 ta1 shou4shang1 Don't let her get hurt
xiang3 kuai4kuai4 zhang3 da4 Grow up fast
cai2 neng2 bao3hu4 ta1 So you can protect her
mei3li4 de bai2 fa3 Beautiful white hair
xing4fu2 zhong1 fa1ya2 Sprouting from blessed happiness
使 tian1shi3 de mo2fa3 The magic of the angel
wen1nuan3 zhong1 ci2xiang2 Is kindness wrapped in warmth
.
zai4 ni3de wei4lai2 In your future
yin1yue4 shi4 ni3de wang2pai2 Music will be your trump card
na2 wang2pai2 tan2 ge4 lian4ai4 Use the trump card to get into love
ai1 wo3 bu4 xiang3 ba3 ni3 jiao1 huai4 Well I don't want to have bad influence on you
hai2 shi4 ting1 ma1ma1 de hua4 ba1 Better listen to mother
wan3 dian3 zai4 tan2 lian4ai4 ba Wait a bit before you fall in love
.
wo3 zhi1dao4 ni3 wei4lai2 de lu4 I know the path to your future
dan4 ma1 bi3 wo3 geng4 qing1chu3 But mother knows it even better
西 ni3 hui4 kai1shi3 xue2 qi2ta1 tong2xue2 zai4 shu1 bao1 shang4 xie3 dong1 xie3 xi1 You will begin to copy other classmates and write this and that on your school bag
dan4 wo3 jian4yi4 zui4hao3 xie3 ma1ma1 wo3 hui4 yong4gong1 du2 shu1 But I suggest it's best to write "Mother, I will study hard"
yong4gong1 du2 shu1 zen3mo hui4 cong2 wo3 zui3ba1 shuo1 chu1 Study hard. How on earth can this come from my mouth
bu4 xiang3 ni3 shu1 Don't want you to lose
suo3yi3 yao4 jiao4 ni3 yong4gong1 du2 shu1 So I am asking you to study hard
.
ma1ma1 zhi1 gei3 ni3 de mao2yi1 The sweater that mother knitted for you
ni3 yao4 hao3hao3de shou1zhe Store it well
yin1wei4 mu3qin1jie2 dao4 shi2 wo3 yao4 gao4su4 ta1 wo3 hai2 liu2zhe Because I want to tell Mother on Mother's day that I have kept it
dui4le wo3 hui4 yu4dao4 zhou1run4fa1 Oh right. I will meet Chow Yun Fat
耀 suo3yi3 ni3 ke3yi3 gen1 tong2xue2 xuan4yao4 So you can brag to your classmates
du3 shen2 wei4lai2 shi4 ni3 ba4ba4 In the future you will play the son of the legendary Gambling God.
.
wo3 zhao3 bu2 dao4 tong2nian2 xie3 de qing2shu1 I can't find the love letters I wrote in my childhood
ni3 xie3 wan2 bu2yao4 song4 ren2 When you finish don't give it out
yin1wei4 guo4 liang3 tian1 ni3 hui4 zai4 cao1chang3 shang4 jian3dao4 Because then you'll find it in the school yard a few days later
ni3 hui4 kai1shi3 xi3huan1 shang4 liu2xing2 ge1 You will fall for pop songs
yin1wei4 zhang1xue2you3 kai1shi3 zhun3bei4 chang4 wen3 bie2 Because Jackie Cheung was about to sing "Kiss Goodbye"
.
ting1 ma1ma1 de hua4 Listen to Mother
bie2 rang4 ta1 shou4shang1 Don't let her get hurt
xiang3 kuai4kuai4 zhang3 da4 Grow up fast
cai2 neng2 bao3hu4 ta1 So you can protect her
mei3li4 de bai2 fa3 Beautiful white hair
xing4fu2 zhong1 fa1ya2 Sprouting from blessed happiness
使 tian1shi3 de mo2fa3 The magic of the angel
wen1nuan3 zhong1 ci2xiang2 Is kindness wrapped in warmth
.
ting1 ma1ma1 de hua4 Listen to Mother
bie2 rang4 ta1 shou4shang1 Don't let her get hurt
xiang3 kuai4kuai4 zhang3 da4 Grow up fast
cai2 neng2 bao3hu4 ta1 So you can protect her
.
zhang3 da4 hou4 wo3 kai1shi3 ming2bai2 I would begin to understand after I grew up  
wei4 shen2mo wo3 pao3de2 bi3 bie2ren2 kuai4 Why I run faster than others  
fei1de2 bi3 bie2ren2 gao1 Fly higher than others
jiang1lai2 da4jia1 kan4de dou1 shi4 wo3 hua4 de man4hua4 In the future everyone is reading the comics that I draw
da4jia1 chang4de dou1 shi4 wo3 xie3 de ge1 Everyone is singing the songs that I write
ma1ma1 de xin1ku3 bu2 rang4 ni4 kan4jian4 Mother won't let you see her hardship  
wen1nuan3 de shi2pu3 zai4 ta1 xin1 li3mian4 She kept the comforting recipes in her heart
you3 kong4 jiu4 duo1duo1 wo4wo4 ta1de shou3 If you have time then hold her hand more often
ba3 shou3 qian1zhe yi1qi3 meng4 you2 Holding her hand and imagining traveling together
.
ting1 ma1ma1 de hua4 Listen to Mother
bie2 rang4 ta1 shou4shang1 Don't let her get hurt
xiang3 kuai4kuai4 zhang3 da4 Grow up fast
cai2 neng2 bao3hu4 ta1 So you can protect her
mei3li4 de bai2 fa3 Beautiful white hair
xing4fu2 zhong1 fa1ya2 Sprouting from blessed happiness
使 tian1shi3 de mo2fa3 The magic of the angel
wen1nuan3 zhong1 ci2xiang2 Is kindness wrapped in warmth