Chinese Lyrics
Chinese 305 Advanced Chinese
University of Illinois at Urbana-Champaign

Chilin Shih

Youtube Video (1979)
Youtube Video (2008)
走在雨中 Walking in the Rain
主唱: 齐豫 Chyi Yu
作曲: 李泰祥 Tai-Hsiang Li
作词: 李泰祥 Tai-Hsiang Li

dang1 wo3 zou3 zai4 qi1qing1de lu4 shang4 When I walked on the quiet, desolate road
tian1kong1 zheng4 piao1zhe meng2meng2 xi4yu3 Misty rain was drifting in the sky
zai4 zhe4 ji2mo4 an4dan4de mu4se4 li3 In the lonely, gloomy dusk light
xiang3qi3 wo3men2 xiang1bie2 zai4 yu3 zhong1 I thought of us parting in the rain
bu2jin4 bei1 cong2 xin1 zhong1 sheng1 My heart was overwhelmed with sadness
.
dang1 wo3 du2zi4 pai2hui2 zai4 yu3 zhong1 When I lingered in the rain by myself
da4di4 gu1ji2 chen2mo4 zai4 hei1ye4 li3 The lonely earth sank into the dark night
yu3 si1 jiu4 xiang4 ta1 rou2ruan3de xi4fa3 The threads of rain were like her soft hair
shen1shen1 xi4zhu4 wo3 xin1de shen1 chu4 Deeply knotted to the hollow of my heart
fen1 bu4 qing1 zhe4 shi4 yu3 hai2shi4 lei4 I can't tell whether it's rain or tears
.
ji4qi3 wo3men xiang1jian4 zai4 yu3 zhong1 Remember we first met in the rain
na4 wei2wei2 xi4yu3 luo4 zai4 wo3men tou2fa3 shang4 The soft drizzle fell on our hair
a1 wang3shi4 shuo1 bu2 jin4 Ah! Endless stories of the past
jiu4 xiang4 shan1 yi2yang4 gao1 As tall as the mountain
hao3xiang4 hai3 yi2yang4 shen1 As deep as the sea
tian2mi4 yi3li4 Sweet and enchantingly beautiful
cai3hong2 ban1 Like a rainbow
mei3li4 wang3shi4 Beautiful past
shuo1 bu2 jin4 Endless stories
jiu4 xiang4 shan1 yi2yang4 gao1 As tall as the mountain
hao3xiang4 hai3 yi2yang4 shen1 As deep as the sea
tian2mi4 yi3li4 Sweet and enchantingly beautiful
cai3hong2 ban1 Like a rainbow
mei3li4 wang3shi4 Beautiful past
.
dang1 wo3 du2zi4 pai2hui2 zai4 yu3 zhong1 When I lingered in the rain by myself
da4di4 gu1ji2 chen2mo4 zai4 hei1ye4 li3 The lonely earth sank into the dark night
yu3 si1 jiu4 xiang4 ta1 rou2ruan3de xi4fa3 The threads of rain were like her soft hair
shen1shen1 xi4zhu4 wo3 xin1de shen1 chu4 Deeply knotted to the hollow of my heart
fen1 bu4 qing1 zhe4 shi4 yu3 hai2shi4 lei4 I can't tell whether it's rain or tears