Linguistics 401--Introduction to General Phonetics
University of Illinois at Urbana-Champaign

Chilin Shih
Speaker: Chilin Shih

Mandarin Tones


ma1 mother ma2 hemp ma3 horse ma4 | to
nan1 _ baby nan2 n south nan3 i shy nan4 disaster
xian1 first xian2 virtue xian3 I dangerous xian4 limit
mao1 cat mao2 hair mao3 f time-word mao4 U hat
mai1 mai non-word mai2 I bury mai3 R buy mai4 sell
mi1 } meow mi2 g riddle mi3 rice mi4 e honey
yi1 dress yi2 move yi3 H with yi4 N intention
yan1 smoke yan2 Q salt yan3 eye yan4 P swallow
ji1 machine ji2 hurry ji3 crowded ji4 p plan

Listen to the tone patterns of these two syllable phrases, and figure out their meaning.


mai3mao1 R 31 mai4mao1 41
mai2mao2 I 22 mai3mao2 R 32
mai2mao4 IU 24 mai4mao4 U 44